⇐ ภูมิศาสตร์

การท่องเที่ยว / การขนส่ ⇒

วัฒนธรรม / ศาสนา

ศาสนา

นับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน 90% ศาสนาคริสต์ 10%

แหล่ง : https://th.wikipedia.org/wiki/ฮ่องกง